RELATEED CONSULTING
相关咨询
选择下列服务马上在线沟通
服务时间:9:00-20:00
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏

技术支持

无需任何Api的在线翻译功能

  • 作者:郑州融科网络
  • 发表时间:2019-09-09
  • 人气:

今天分享一个 php 的翻译类模块,这个模块是之前在 thinkphp 的论坛里淘到的。小试了一下,效果特别不错!于是果断搬过来收藏。

<?php   // +---------------------------------------------------------------------- // | PHP MVC FrameWork v1.0 在线翻译类 使用baidu翻译接口 无需申请Api Key // +---------------------------------------------------------------------- // | Copyright (c) 2014-2099  All rights reserved. // +---------------------------------------------------------------------- // | Licensed (  ) // +---------------------------------------------------------------------- // | Author: qiling <70419470@qq.com> 2015年4月13日 下午2:22:15 // +---------------------------------------------------------------------- /** * 在线翻译类 * @author qiling <70419470@qq.com> */ classTranslate {   /** * 支持的语种 * @var ArrayAccess */ static$Lang= Array (   'auto' => '自动检测',   'ara' => '阿拉伯语',   'de' => '德语',   'ru' => '俄语',   'fra' => '法语',   'kor' => '韩语',   'nl' => '荷兰语',   'pt' => '葡萄牙语',   'jp' => '日语',   'th' => '泰语',   'wyw' => '文言文',   'spa' => '西班牙语',   'el' => '希腊语',   'it' => '意大利语',   'en' => '英语',   'yue' => '粤语',   'zh' => '中文'    );   /** * 获取支持的语种 * @return array 返回支持的语种 */ staticfunctiongetLang() {   returnself::$Lang;   }   /** * 执行文本翻译 * @param string $text 要翻译的文本 * @param string $from 原语言语种 默认:中文 * @param string $to 目标语种 默认:英文 * @return boolean string 翻译失败:false 翻译成功:翻译结果 */ staticfunctionexec($text, $from= 'zh', $to= 'en') {   // ?from=zh&query=%E7%94%A8%E8%BD%A6%E8%B5%84%E8%AE%AF&to=fra $url= "";   $data= array(   'from' => $from,   'to' => $to,   'query' => $text );   $data= http_build_query ( $data);   $ch= curl_init ();   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_网址, $url);   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_REFERER, "");   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0' );   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_HEADER, 0 );   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_POST, 1 );   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_POSTFIELDS, $data);   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_RETURNTRANSFER, 1 );   curl_setopt ( $ch, C网址OPT_TIMEOUT, 10 );   $result= curl_exec ( $ch);   curl_close ( $ch);   $result= json_decode ( $result, true );   if(!isset($result['trans_result'] ['data'] ['0'] ['dst'])){   returnfalse;    }   return$result['trans_result'] ['data'] ['0'] ['dst'];   }   }   // 使用示例: echoTranslate::exec( "你好,世界!");


本文章网址,转载请保留此链接http://www.zzvy.cn/cms/1002.html
本文标签: 在线翻译
相关阅读: